นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในคราวประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยมีเนื้อความดังนี้

"ข้าพเจ้า นายพงษ์เกษม  โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะบริหารงานและปฏิบัติงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด ประพฤติปฏิบัติ และดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในองค์กรสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและประเทศชาติต่อไป"

                         ประกาศ ณ วันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4