วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีนายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร