วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาเหมืองแร่ และชี้แจงการกรอกข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (รง.8) และรายปี (รง.9) ซึ่งเป็นรูปแบบ single form ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานให้รับทราบ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กยผ.สปอ) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ