นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฎิบัติการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 - 16.30 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสิริกร ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา เชิงปฎิบัติการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร