วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 8 ราย เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลชี้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด และนำข้อมูลบันทึกในระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564