ประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม คือการผลักดันภาคเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultual Industry) ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระทรวงได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการ OPOAI-C สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน