วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดพะเยา ปี 2564 - 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดพะเยา ปี 2564 - 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน