วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก
ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565