วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นติดตาม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการพัฒนา และส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จำนวน 20 กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการต่อยอดจากโครงการปรับปรุงครองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพรัอมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอดกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นติดตาม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการพัฒนา และส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จำนวน 20 กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการต่อยอดจากโครงการปรับปรุงครองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพรัอมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอดกคำใต้ จังหวัดพะเยา