วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม “นัดพบผู้ประกอบการห้องเย็น จังหวัดพะเยา” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โดยมีนายกฤษณิ์ พิมพ์งามหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม “นัดพบผู้ประกอบการห้องเย็น จังหวัดพะเยา” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โดยมีนายกฤษณิ์ พิมพ์งามหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน