วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานอบพืชผลทางการเกษตรและเก็บรักษาลำเลียงพืชในโกดัง ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-มิกซ์ (3259) ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2. บริษัท พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จำกัด ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 / PM10) ของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานอบพืชผลทางการเกษตรและเก็บรักษาลำเลียงพืชในโกดัง ที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี-มิกซ์ (3259) ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. บริษัท พี.อาร์.เอ็ม.คอนกรีต จำกัด ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา