วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (งบประมาณเบิกแทนกัน) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้องค์ความรู้การดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน พร้อมเชื่อมโยงส่งต่อบริการไปยังเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เป็นหน่วยงานให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ราย และมี นายนพรัตน์  ชาญวนังกูร ผู้จัดการ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาพะเยา เป็นวิทยากร โดยมี นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (งบประมาณเบิกแทนกัน) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้องค์ความรู้การดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน พร้อมเชื่อมโยงส่งต่อบริการไปยังเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เป็นหน่วยงานให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ราย และมี นายนพรัตน์  ชาญวนังกูร ผู้จัดการ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาพะเยา เป็นวิทยากร โดยมี นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด