สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ”การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการนำเสนอสินค้าและธุรกิจต่อคู่ค้า สำหรับผู้ประกอบการใหม่” กิจกรรม พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถที่จำเป็น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอสินค้า รวมถึงทักษะการเจรจาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการขาย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย โดยมี นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการนำเสนอสินค้าและธุรกิจต่อคู่ค้า สำหรับผู้ประกอบการใหม่" กิจกรรม พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถที่จำเป็น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอสินค้า รวมถึงทักษะการเจรจาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการขาย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย โดยมี นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด