วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเกษตรตามวิถีชุมชนสู่เกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) กิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเพื่อพัฒนาสู่ระบบเชิงพาณิชย์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมจัดการธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ ณ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตลิ้นจี่ปลอดภัย กลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7,8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยความร่วมมือจากอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากร