ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.04.2567
2

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการเกษตรตามวิถีชุมชนสู่เกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) กิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเพื่อพัฒนาสู่ระบบเชิงพาณิชย์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมจัดการธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ ณ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตลิ้นจี่ปลอดภัย กลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7,8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยความร่วมมือจากอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.04.2567
0

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ”การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการนำเสนอสินค้าและธุรกิจต่อคู่ค้า สำหรับผู้ประกอบการใหม่” กิจกรรม พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถที่จำเป็น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอสินค้า รวมถึงทักษะการเจรจาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการขาย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย โดยมี นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.03.2567
4

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (งบประมาณเบิกแทนกัน) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้องค์ความรู้การดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน พร้อมเชื่อมโยงส่งต่อบริการไปยังเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เป็นหน่วยงานให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ราย และมี นายนพรัตน์  ชาญวนังกูร ผู้จัดการ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาพะเยา เป็นวิทยากร โดยมี นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03