“เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง”