คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2565
0

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดพะเยา ปี 2564 - 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2565
0

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริษัท มิตซูพันล้านพะเยา จำกัด ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลักธรรมาภิบาลต้องรักษาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
10.05.2565
0

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมชุมชนดงเจน จังหวัดพะเยา เพื่อหารือและร่วมกันพิจารณาร่างข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายอดิศร เรือลม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

08.10.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 64)

07.07.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 64)

12.05.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02