คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.12.2565
0

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสุภาวรรณ บุญนำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP: KBO) กิจกรรมที่1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้องประชุม โรงแรมเค เอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.12.2565
0

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวดวงเดือน เรียบร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มผช. ที่ยื่นต่อขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อนำส่งหน่วยทดสอบเพื่อการตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ราย 1. กลุ่มถักโครเชต์บ้านธาตุภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 2. นางมยุรี วงศ์ประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ 3. นายเสาร์แก้ว รินฟอง ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.12.2565
0

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวดวงเดือน เรียบร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มผช. ที่ยื่นต่อขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อนำส่งหน่วยทดสอบเพื่อการตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ราย 1. กลุ่มถักโครเชต์บ้านธาตุภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 2. นางมยุรี วงศ์ประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ 3. นายเสาร์แก้ว รินฟอง ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

25.11.2565

ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

23.11.2565

ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มีประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02