1.ขยายเครือข่ายวิสาหกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขัน

     2.ยกระดับผู้การประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรและวิสาหกิจให้ได้มาตรฐาน

     3.ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย