หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) จังหวัดพะเยา 1. บ้านบัว 2. บ้านหนองหล่ม 3. บ้านห้วยหลวง 4. บ้านปงใหม่